Performancetest og funktionsafprøvning

Få udført funktionsafprøvning af HJ-Energi

Funktionsafprøvning er indført som krav i bygningsreglementet d. 01/07-2017 – i det daværende BR15 og er videreført i det nuværende BR18.

Kender du forudsætningerne for funktionsafprøvning? Det gør vi hos HJ-Energi –  Vi er altid klar til at hjælpe.

Ved at bruge HJ-Energi som uvildig trejdepart til funktionsafprøvning, er du sikret at den udføres med korrekt og kalibreret udstyr.

Kravet om funktionsafprøvning betyder at bygherre skal sørge for at alle tekniske installationer får foretaget en funktionsafprøvning inden bygningen tages i brug.

Varme- og køleanlæg

Formålet med funktionsafprøvningen på varme og køleanlæg er at dokumentere at varme og køleanlæg overholder bygningsreglementets krav til regulering af vand og/eller luftstrømme og at de standarder som er relevante i forbindelse hermed.

Styring og regulering af varme og køleanlæg omfatter vand og/eller luftstrømme i dit anlæg, i eventuelle automatiske regulerings systemer, i og omkring tidsstyring, i temperaturstyring og alle andre lignende behovs styringer.

Omkring varme og køleanlæggets indregulering og styring skal det forstås, at selve central varme vandet og/eller luftstrømme fordeles, således forbrugsstederne kun tilføres netop de ønskede, beregnede og ikke mindst projekterende værdier, således at der opnås en effektiv og økonomisk drift.

Det skal dokumenteres, at anlægget er indreguleret efter forudsætningerne, og at styringen fungerer som forudsat.

 

Bestil eller kontakt HJ-Energi for en snak omkring dit behov for en professionel og uvildig funktionsafprøvning.

Ventilationsanlæg

Når der udføres funktionsafprøvning af ventilationsanlæg, sikres det at ventilationsanlægget overholder bygningsreglementets krav til luftmængder, elforbrug til lufttransporten og ikke mindst at en eventuel styrings løsning fungerer som forudsat

Ved funktionsafprøvning sikres det at bygningsreglementet krav overholdes og at anlægget er udført, indreguleret og afleveret som anvist i “DS447 – Ventilation i bygninger”.

Bestil eller kontakt HJ-Energi for en snak omkring dit behov for en professionel og uvildig funktionsafprøvning.

Belysningsanlæg

Funktionsafprøvning på belysningsanlæg kan dokumentere at belysningsanlæg overholder bygningsreglementets krav til belysningsstyrker, lys styring, bevægelses sensorer og eventuelle zoneinddelinger alle fungerer som forudsat.

Selve funktionsafprøvningen kan udføres når selve installations arbejdet er afsluttet og installeret med de projekterede lyskilder, armaturer og den korrekte styring.

Alle de nye lyskilder skal have overstået det man kalder for indebrændingstid, som minimum er 100 timer.

Samtidigt skal indvendige bygningsdele, som f.eks. indvendige døre, alle skillevægge, de nedsænkede lofter, være færdige behandlet.

Der må ikke være dagslysindfald når målingerne foretages.

Dokumentation fra HJ-Energi beskriver altid under hvilke forudsætninger og forhold målingen er udført under, vi dokumenterer antallet af målepunkter samt hvilket måleudstyr vi har benyttet.

Bestil eller kontakt HJ-Energi for en snak omkring dit behov for en professionel og uvildig funktionsafprøvning.

Funktionsafprøvning er bygherres ansvar

Det er vigtigt for dit projekt at dokumentation for resultatet af funktionsafprøvningen indsendes til den kommune som behandler byggeprojektet. Opfyldelse af kravene er en forudsætning for at bygningen må tages i brug.

Det er bygherres ansvar at funktionsafprøvningen udføres og indsendes. Dog anbefales det at man benytter en professionel og uvildig trejdepart til at udføre funktionsafprøvningen.

HJ-Energi er eksperter funktionsafprøvning. Vi har den nyeste viden og kompetencer samt udstyr til at udarbejde dokumentation til funktionsafprøvning af tekniske installationer.

Ved at benytte HJ-Energi til at udføre funktionsafprøvning, sparer du som bygningsejer mange frustrationer og tilbagesæt i byggeprocessen. Sørg for at inddrage os fra start i byggeriet så sikres det at byggeriet med succes kan gennemgå en funktionsafprøvning og bygningen kan tages i brug hurtigst muligt.